English German Russian

Szkoła Lucień

| 12 Grudzień 2019    |    | Joanna, Aleksandra, Dagmara

Stołówka

Ocena użytkowników:  / 1
SłabyŚwietny 

Ogłoszenie

 • Decyzję o dożywianiu należy dostarczyć do sekretariatu szkoły.
 • Koszt jednego obiadu w stołówce szkolnej wynosi 2,80zł.
  • Uczniom nie sprzedaje się posiłków na wybrane dni.
  • Nieobecność dziecka można zgłaszać w dzień poprzedzający do godz. 13.00 oraz w dzień nieobecności do godz. 8.00. Dotyczy to zarówno obiadów płatnych jak i dofinansowanych.
  • Pieniądze za zgłoszone nieobecności są odejmowane od kwoty za obiad w miesiącu następnym.
  • Wpłat za obiady dokonuje się do 10 dnia każdego miesiąca. W przypadku braku wpłaty następnego dnia dziecko nie otrzyma obiadu.
  • Deklaracje na obiady są dostępne w sekretariacie szkoły.

 

 

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ

PRZY ZESPOLE SZKOŁY PODSTAWOWEJ

W LUCIENIU

 1. PODSTAWA PRAWNA

Na podstawie art. 67a. ust. 3 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. Zm.) wprowadza się Regulamin Stołówki Szkolnej działającej w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Lucieniu.

 1. UPRAWNIENIA DO KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI:
 1. Ze stołówki szkolnej mogą korzystać uczniowie oraz nauczyciele i pracownicy Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Lucieniu.
 2. Ze stołówki korzystają uczniowie, których dożywianie finansuje GOPS oraz wnoszący opłaty indywidualne.
 3. Wyżej wymienieni zapisywani są na obiady na początku lub w trakcie roku szkolnego, po uprzednim zgłoszeniu tego faktu w sekretariacie szkoły.
 1. ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY:
 1. Stołówka szkolna zapewnia posiłki gotowane w formie jednodaniowego obiadu.
 2. Cena jednego obiadu ustalana jest przez Dyrektora Szkoły w porozumieniu z Organem Prowadzącym.
 3. Cena jednego obiadu dla uczniów obejmuje koszt produktów zużytych do przygotowania posiłku – koszt wsadu do kotła.
 4. Cena jednego obiadu dla nauczycieli i pracowników szkoły obejmuje pełną opłatę tzn. koszt produktów zużytych do przygotowania posiłku oraz koszty związane z utrzymaniem stołówki.
 5. W sytuacjach wzrostu kosztu produktów w trakcie roku szkolnego dopuszcza się możliwość zmiany odpłatności, po poinformowaniu korzystających ze stołówki.
 1. OPŁATY:
 1. Odpłatność za obiady za dany miesiąc uiszczana jest w sekretariacie szkoły do 10-go każdego miesiąca, jednak w szczególnie uzasadnionych sytuacjach na prośbę rodziców wpłaty przyjmowane są po upływie wyznaczonej daty.
 2. W przypadku nieuzasadnionego nieuregulowania opłaty do 10-go każdego miesiąca, uczniowie zalegający z opłatami, otrzymują upomnienia, nieterminowość zgłaszana jest także wychowawcom klas i rodzicom.
 3. Obiady można wykupić na okres minimum tygodniowy.
 4. Rezygnacja z  obiadów  może nastąpić  po  bezzwłocznym zgłoszeniu tej decyzji  na 3 dni przed rozpoczęciem następnego miesiąca,  w  którym uczeń nie będzie jadł obiadów  lub  w każdy czwartek poprzedzający nowy tydzień, jeżeli rezygnacja  z  obiadów następuje w  innym terminie. Zgłoszenia dokonuje rodzic w  sekretariacie szkoły.
 5. Wpłaty  w  sekretariacie szkoły potwierdzone są  dowodem wpłaty na numerowanym kwitariuszu i  podpisem sekretarki. Oryginał otrzymuje wpłacający, kopia zostaje do rozliczenia dokumentacji stołówki.
 6. W sekretariacie szkoły oraz  w  posiadaniu wychowawców świetlicy znajdują się listy imienne uczniów korzystających z  obiadów. Obiady dla uczniów wydawane są na podstawie potwierdzenia tożsamości przez wychowawcę świetlicy lub dowodu wpłaty.
 7. Uczniowie nie potwierdzają swoim podpisem otrzymania posiłku, gdyż utrudniłoby to pracę kuchni, płynność wydawania posiłków i  funkcjonowanie stołówki.
 1. ZWROTY ZA OBIADY
 1. Zwrot poniesionych kosztów może nastąpić  z  powodu choroby, wycieczki, lub innych przyczyn losowych, jeżeli nieobecność ucznia wynosi jeden dzień lub dłużej.
 2. Nieobecność musi być zgłoszona w  sekretariacie szkoły osobiście, telefonicznie lub pisemnie najpóźniej do godz. 8.00 danego dnia. Tylko  na tej podstawie powstała nadpłata może być zaliczona na poczet opłaty na następny miesiąc.
 3. Odliczenie kwoty następuje z  odpłatności w  następnym miesiącu.
 4. W szczególnych przypadkach, gdy uczeń lub rodzic dokonujący wpłaty  na początku miesiąca zgłasza nieobecność  w ściśle określonych dniach tygodnia, sekretarka pobiera opłatę pomniejszoną o  kwotę  za zgłoszone dni. Nieuzasadniona lub  nie  zgłoszona nieobecność  na posiłku nie podlega zwrotowi kosztów.
 1. WYDAWANIE POSIŁKÓW:
 1. Posiłki wydawane są od godz. 10.00 do godz. 13.00.
 2. W stołówce wywieszony jest jadłospis na dany tydzień przygotowany przez główną kucharkę i zatwierdzony przez dyrektora szkoły.
 3. Posiłki przygotowane są zgonie z zasadami racjonalnego żywienia i kalkulacją kosztów.
 1. ZASADY ZACHOWANIA W STOŁÓWCE:
 1. Ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej obowiązują ogólnie przyjęte normy dotyczące kultury zachowania w miejscach publicznych i spożywania posiłków. Uczeń nieprzestrzegający powyższych zasad może zostać pozbawiony prawa korzystania ze stołówki szkolnej.
 2. Po spożyciu obiadu brudne naczynia należy odnieść w wyznaczone miejsce.
 3. Nad bezpieczeństwem uczniów przebywających w czasie obiadu w stołówce czuwają wychowawcy świetlicy.
 4. Uczniowie mogą zgłaszać propozycje dań do jadłospisu.
 1. O WSZYSTKICH SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z ORGANIZACJĄ PRACY STOŁÓWKI DECYDUJE DYREKTOR ZESPOŁU SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W LUCIENIU.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 21 lutego 2011 r.

 

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce _